INFO

Achtergronden Lachgastraining; Lachgastoediening tijdens de bevalling

Het handboek van het Sophia Geboortecentrum aan het Erasmus vormt het uitganspunt van de lachgastraining bij Vrouwenzorg. Het bevat de informatie en protocollen met betrekking tot de toediening van lachgasinhalatie analgeticum. Hiermee kan worden voldaan aan de wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit en arbeidsomstandigheden rondom lachgastoediening.
De inhoud van het lesmateriaal is gebaseerd op dit handboek  wat is opgesteld naar aanleiding van de resultaten van de door het Erasmus MC uitgevoerde pilot. Deze pilot “veilig werken met lachgas-inhalatieanalgeticum in een
gecontroleerde setting van een geboortecentrum” en de gegevens van 710 toegediende
lachgas sedaties binnen het eerstelijns geboortecentrum Sophia vormen hiervoor de basis.
De informatie bestaat uit:
  • achtergrondinformatie over de werking van lachgas,
  • de grenswaarden die gehanteerd worden in de Arbo catalogi van de ziekenhuizen
  •  protocollen en bijlagen zoals de patiënten informatiefolder
Naar aanleiding van een gesprek in 2011 tussen de Arbeidsinspectie, de Inspectie Gezondheidszorg, een afvaardiging van de KNOV en het Erasmus MC  zijn voorwaarden opgesteld voor veilige toediening van lachgas.
Deze voorwaarden zijn:
1. Alleen wanneer het medisch noodzakelijk is en er (voor de veiligheid en gezondheid van de medewerker) geen minder schadelijke alternatieven mogelijk zijn, wordt voor de toepassing van lachgas gekozen;
 
2. Er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke blootstelling van medewerkers aan lachgas (ALARA = As Low As Reasonable Achievable) en daarnaast dienen piekblootstellingen te worden voorkomen;
 
3. De blootstelling van medewerkers aan lachgas blijft onder de grenswaarden voor lachgas, die vastgelegd zijn in de Arbocatalogi voor UMC en algemene ziekenhuizen. Dit wordt bereikt door adequate technische en organisatorische beheersmaatregelen toe te passen;
 
4. Er heeft voorafgaande aan gebruik van lachgas een beoordeling van de blootstelling van de medewerkers plaats gevonden door een arbeidshygiënist met het doel om vast te stellen of de blootstelling van de medewerkers aan lachgas onder de gestelde streefwaarde voor lachgas ligt;
 
5. Op basis van de resultaten van de eerste beoordeling van de blootstelling wordt de frequentie van een periodieke beoordeling vastgesteld.
 
In 2009-2010 is in het eerstelijns Geboortecentrum Sophia een pilot lachgastoediening tijdens de bevalling opgezet. In deze periode werkten eerstelijns verloskundigen en kraamverzorgenden  van het Sophia Geboortecentrum en medewerkers van de afdeling Verloskunde en gynaecologie en de Sector Arbo & Milieu van het Erasmus MC samen aan deze pilot. Centraal in deze pilot stond de vraag: “Is het mogelijk om een veilige werkomgeving voor de medewerkers te creëren bij toediening van lachgas-inhalatieanalgeticum.
De uitkomst van deze pilot is de aanzet geweest voor de terugkeer van lachgastoedining tijdens de bevalling. Vanuit de pilot resultaten blijkt mogelijk om middels een on-demand toediening van lachgas, twee soorten bronafzuiging en aanvullende technische en organisatorische beheersmaatregelen lachgas tijdens de bevaling veilig toe te dienen. Lachgastraining is een voorwaarde voor de verloskundige om dit veilig te kunnen toepassen en haar client te kunnen counselen.
Het Geboortecentrum Sophia heeft samen met het Erasmus MC de uitslagen van deze pilot verwerkt in technische en organisatorische randvoorwaarden waaronder kwalitatief goede en veilige toediening voor moeder en medewerker kan plaatsvinden.
Omdat het een ongoing evaluatie betreft van deze interventie wordt het handboek van tijd tot tijd geactualiseerd. Hierdoor is de inhoud van de lachgastraining altijd op basis van de laatst beschikbare informatie.

 

Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg)
Opleiding en Kwaliteit

KvK:34309405 0000


Contact

- Over Vrouw&Zorg PREZI
- Routeplanner

- Voorwaarden Algemeen
- AVG persoonsgegevens

- Accreditatiepunten KNOV / KCKZ / V&VN
 
- Klachtenprocedure

Disclaimer

    

 
Instellingsaccreditatie door:

   

 

Accreditatie diverse scholingen door:

      

 

Gecertificeerde trainers: